IPAN Laboratoryjne Centrum Badawczo-Innowacyjne
INWESTOR: Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
LOKALIZACJA: 20-290 Lublin, Doświadczalna 4
Laboratorium naukowo-badawcze, hodowlane
Projekt 2012


Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy

INWESTOR:            Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy

LOKALIZACJA:      Kraków


Opracowanie dokumentacji wielobranżowych i kosztorysów wraz z pełnieniem funkcji biegłego z doradztwem eksperckim w zakresie zachowania aktualnych wymagań bezpiecznej pracy, technologii bezpiecznej produkcji i wytwarzania produktów petrochemicznych, ich przechowywania z zachowaniem warunków umożliwiających prowadzenie badań i doświadczeń z użyciem produktów toksycznych i niebezpiecznych pożarowo. Opracowanie analiz zagrożenia wybuchem, ekspertyz technicznych - celem modernizacji i przebudowy w obiektach Instytutu Nafty i Gazu – PIB  w Pionie Technologii Nafty w Krakowie, ul. Łukasiewicza.


Projekt obejmował dostosowanie  pięciu budynków do przepisów BHP i bezpieczeństwa pożarowego:

  • „Magazyn frakcji „ – Analiza zagrożenia wybuchem, rozbudowa i remont budynku hali techniczno-operacyjnej służącej zabezpieczeniu półtechnicznych ilości węglowodorów ciekłych /kilkadziesiąt tysięcy litrów/ dla potrzeb prowadzonych badań i produkcji wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz zastosowanie rozwiązań chroniących przed wpływem oddziaływania elektryczności statycznej.
  • Budynek „Hali CD”- analiza zagrożenia wybuchem przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej ogólnej i technologicznej, odciągów stanowiskowych wraz z systemem detekcji, przebudowa instalacji elektrycznej
  • Budynek „Archiwum Próbek” - przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej awaryjnej na podstawie analizy zagrożenia wybuchem wraz z systemem detekcji, przebudową instalacji elektrycznych, zastosowanie rozwiązań chroniących przed wpływem oddziaływania elektryczności statycznej.
  • „Stanowisko kawernowe” - budowa wentylacji mechanicznej awaryjnej na podstawie analizy zagrożenia wybuchem wraz z systemem detekcji , przebudową instalacji elektrycznych oraz remont  pomieszczenia z zastosowanie rozwiązań chroniących przed wpływem oddziaływania elektryczności statycznej.
  • Projekt modernizacji ciągu doprowadzającego wodę gaśniczą i użytkową do budynków laboratoryjnych i infrastruktury zaplecza technicznego laboratoriów, z wydzieleniem ciągu wody gaśniczej ze względu na zwiększone wymagania bezpieczeństwa pożarowego budynku "B” oraz budową przeciwpożarowego, podziemnego zbiornika wody .
http://www.youtube.com/watch?v=BUazBTKI1G8
X