IPAN Laboratoryjne Centrum Badawczo-Innowacyjne
INWESTOR: Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
LOKALIZACJA: 20-290 Lublin, Doświadczalna 4
Laboratorium naukowo-badawcze, hodowlane
Projekt 2012


Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach

LOKALIZACJA:       Suwałki, Ul. Noniewicza 10

INWESTOR:            Park Naukowo-Technologiczny Polska - Wschód W Suwałkach Sp. Z O.O.


Dokumentacja Techniczno-Konsultingowa


Zadaniem projektu realizowanego przez Park Naukowo-Technologiczny Polska – Wschód w Suwałkach spółka z o. o. jest zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej regionu poprzez stymulowanie rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy. Wspieranie przedsiębiorstw na starcie oraz zagwarantowanie im dostępu do profesjonalnej infrastruktury, zasobów wiedzy oraz kontaktów ze światem nauki w perspektywie długookresowej przełoży się na wzrost zainteresowania Suwałkami jako regionem wspierającym innowacyjną przedsiębiorczość.

Projekt ma na celu budowę budynku składając się z czterech segmentów i wyposażony w niezbędną infrastrukturę i instalacje wchodzący w skład obiektów Parku Naukowo – Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach i służący do prowadzenia działalności w formie Inkubatora Technologicznego, laboratoriów, Centrum Innowacji, hali procesów technologiczno-logistycznych.


Celem naszej konsultacji było ustalenie zgodności technicznej (projektowej i wykonawczej) z programem i wyposażeniem laboratoriów oraz przedstawienie kosztorysów wyposażenia w jednolitej formie.


Projekt zakłada utworzenie czterech osobnych laboratoriów badawczych:

  • Laboratorium Badania Produktu Chemicznego - badanie produktów przerobu ropy naftowej i produktów chemii gospodarczej-samochodowej z wykorzystaniem nanotechnologii
  • Laboratorium - Centrum Energii Odnawialnej - badanie biomasy oraz produktów, odpadów, produktów pośrednich procesów przetwarzania biomasy różnego pochodzenia
  • Laboratorium Kreatywności Akademickiej – Centrum Medyczne (Laboratorium Procedur Medycznych)
  • Laboratorium Zastosowań Sprzętu i Aparatury Medycznej - laboratorium stanowi zaplecze badawcze w zakresie najnowocześniejszych metod symulacji procedur medycznych oraz oceny zastosowań sprzętu i aparatury medycznej.
  • Laboratorium – Platforma Multimedialna którego zadaniem jest prowadzenie prac badawczych, badawczo-rozwojowych, produkcji eksperymentalnej, edukacji mając na uwadze całe spektrum zagadnień obejmujących reprezentację danych i informacji multimedialnych.http://www.youtube.com/watch?v=BUazBTKI1G8
X